Os nosos programas

O proxecto dirixido a familias con nenos, nenas e adolescentes ata 18 anos que perciben o Ingreso Mínimo Vital ou a Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) e tamén a outras familias en situación de vulnerabilidade nalgunhas zonas rurais de Galicia.

Son pisos ou vivendas unifamiliares nas que conviven, en atención residencial, 8 nenos, nenas, adolescentes, mozos e mozas con 7 ou 8 educadoras e educadores.

Intervención educativa con nenos ou nenas e adolescentes con dificultades socio-familiares, intentando acadar os cambio precisos para normalizar a convivencia familiar.

Teñen como obxectivo a reinserción social dos menores que cometeron algún delito, ofrecéndolles alternativas de futuro que eviten a reincidencia.

Charlas divugativas para nenos, pais e profesores, nos que se pretende informar sobre como previr os delitos.

A través do programa CaixaProinfancia loitamos contra a pobreza infantil en diferentes localidades galegas, neste caso a través do traballo que fai a Asociación ARELA coma entidade coordinadora.

Programa de captación, valoración, formación e seguimento de persoas ou familias para convivir con adolescentes que teñan que cumprir unha medida de convivencia con persoa ou familia.