Descrición

O CIEMA para adolescentes e mocidade en conflito social da Asociación ARELA, destinado ao cumprimento de medidas xudiciais en medio aberto e de reparacións extraxudiciais, réxense pola Lei 5/2000 de responsabilidade penal dos menores, o seu Regulamento de aplicación, e a Lei orgánica 8/2006, de 4 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 5/2000 de 13 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores.

As medidas susceptíbeis de ser executadas no CIEMA ARELA son as seguintes:

 • Tratamento ambulatorio.
 • Asistencia a un centro de día.
 • Liberdade vixiada
 • Convivencia con outra persoa, familia ou grupo educativo.
 • Prestacións en beneficio da comunidade.
 • Tarefas socioeducativas
 • Permanencias de fin de semana no domicilio.
 • Reparacións extraxudiciais derivadas polos Equipo Técnicos do Xulgado de Menores de Pontevedra (dende o 2014).

Misión

O Servizo de Centros de Intervención Educativa en Medio Aberto (CIEMA) para adolescentes e mocidade en conflito social ten como misión o fomento de maiores niveis de responsabilidade, a autonomía persoal e a non reincidencia, mediante a intervención educativa, integral e individualizada, con adolescentes, mozos e mozas en conflito social, contando coa cooperación de todos os axentes sociais e a familia

Destinatarios

A lei 5/2000 aplícase ás persoas maiores de 14 anos e menores de 18 anos pola comisión de feitos tipificados como delitos no Código Penal Vixente.
Menores ou mozos que residan na Provincia de Pontevedra e que veñan derivados polo Equipo de Medio Aberto da Delegación Provincial de Pontevedra da Xunta de Galicia.

Fases de intervención

Ónde estamos?

Para o desenvolvemento do Servizo lévanse a cabo as seguintes fases de intervención:

 • Acollemento e valoración.
 • Elaboración do programa.
 • Desenvolvemento e seguimento da intervención.
 • Finalización e avaliación da intervención.

ARELA conta na actualidade con un servizo de CIEMA, con un equipamento en Vigo e outro en Pontevedra.