Descrición

Os Centros de Atención de Día Integral son recursos a través do que se leva a cabo unha intervención educativa con nenos ou nenas e adolescentes con dificultades socio-familiares, intentando acadar os cambio precisos para normalizar a convivencia familiar.

Misión

O Servizo de Centros de Atención de Día Integral ten como misión a intervención educativa, integral e individualizada, con nenos ou nenas e adolescentes con dificultades socio-familiares, na que a través do traballo en rede con outros profesionais, dentro do seu entorno social, se acaden os cambio precisos para normalizar a convivencia familiar.

Para acadar os cambios precisos para normalizar a convivencia familiar, ademais da intervención cos nenos/as, o pilar fundamental é a intervención coas familias; xa que soamente os cambios en todo o contexto familiar van a procurar cambios substanciais que permanezan no tempo e así, se poidan eliminar e/ou minimizar os factores de risco que motivaron a medida de atención de día. Intervención que se fai a través dun Programa de Intervención Familiar

Destinatarios

Os destinatarios do Programa de Intervención Familiar son as familias dos nenos, nenas e adolescentes que se atenden directamente nos Centros de Atención de Día Integral sendo derivados polos diferentes Equipos do Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xunta de Galicia, e que se atopen nalgunha destas circunstancias:

  • Familias nunha situación de risco leve ou moderada que necesite dun apoio diario ou puntual para atender as súas necesidades.
  • Familias que presenten factores de risco de desprotección que farían preciso a medio prazo o  acollemento residencial dos seus fillos, e coa medida de atención de día e a intervención familiar póidase mellorar o seu proceso de integración e normalización socio-familiar.
  • Familias que os seus fillos/as se atopen acollidos en centros de protección residenciais e que, a xuízo dos equipos respectivos, acaden uns resultados positivos no seu proceso psicolóxico, pedagóxico e sociofamiliar, que propicie o paso do réxime de internamento ó de atención de día.
  • Familias que para o coidado , atención e protección aos nenos precisan dun apoio especializado que preveña a agudización ou cronificación dos problemas, ou restaure as disfuncións familiares.

Fases da intervención

Para o desenvolvemento do Servizo de Centros de Atención de Día Integral lévanse a cabo as seguintes fases de intervención:

  • Admisión
  • Acollida e elaboración do PEI e do PIF
  • Desenvolvemento e valoración do PEI e do PIF
    • Actualización do PEI e elaboración do PIF
  • Baixa

Ónde estamos?

O Servizo de Centros de Atención de Día Integral conta cun Centro de Día en Santiago de Compostela e outro en O Barco de Valdeorras (Ourense).

Financiación

Este servizo mantense a través de diferentes contratos coa Xunta de Galicia.