A nosa misión

A Asociación ARELA ten como misión o desenvolvemento integral da infancia e da mocidade de Galicia, en risco de exclusión, en situación de desprotección ou en conflito social, fomentando iniciativas de intervención e prevención nestas situacións, de calidade e normalizadoras, cun compromiso continuo pola xustiza social, a través da implicación das persoas que a constitúen.

Os nosos valores

Iniciativas

Fomento de iniciativas que se adapten ás novas necesidades detectadas.

Ausencia de prexuízos

Intervención individualizada baseada na flexibilidade e na ausencia de prexuízos.

Respecto e Confianza

Respecto e confianza permanente nas posibilidades e potencialidades dos nenos e nenas, adolescentes e mozos.

Profesionalidade

Profesionalidade cun estilo de intervención baseado no traballo en equipo, a colaboración en rede, a formación continua e a eficiencia.

Calidade e transparencia

Calidade, transparencia e mellora continua na xestión da entidade.

Implicación

Implicación e participación dos membros da entidade na toma de decisións.

Concienciación

Concienciación á sociedade da situación da infancia e a mocidade desprotexidas e/ou en conflito social a través da presenza e impacto social de ARELA

Quen somos?

ARELA está constituída por 37 socios e socias, na súa maior parte persoal traballador da entidade. A Xunta Directiva é o órgano de representación das persoas socias, contando ademais cun Equipo Directivo que se encarga da xestión diaria da entidade.

Xunta directiva

Equipo directivo

  • PRESIDENTA: Sonia López Fernández.
  • TESOUREIRO: Patricia Varela Guntín.
  • SECRETARIA: María Méndez Botana
  • VOGAL: Carlos Fernández Pedrós
  • VOGAL: María Carmen Borrajo Díaz

A nosa historia

Xaneiro 1998

ARELA Iniciativas de Apoio á Infancia nace en xaneiro de 1998 e conta no seu seo cun grupo de profesionais provenientes doutras asociacións que traballan coa infancia en Galicia, polo que se trata dun equipo de traballo de contrastada experiencia (psicólogos, pedagogos, educadores e traballadores sociais…)

Como se recolle nos estatutos, a asociación ten como fin traballar para o desenvolvemento integral da infancia e da mocidade de Galicia, en situación de desprotección e/ou conflito social, fomentando iniciativas de calidade e normalizadoras, cun compromiso continuo pola xustiza social, a través da implicación das persoas que a constitúen.

No momento do seu nacemento,  contaba con sete casas de familia repartidas pola xeografía galega. E a partir dese momento, se apostou pola creación de todos aqueles recursos que responden a novas necesidades detectadas:

Xaneiro 1999
En xaneiro do 1999 abriuse unha empresa de inserción -Servimoble Galicia S.A.- a través da cal se pretendía formar ós mozos e mozas en conflito social ensinándolles unha profesión (neste caso, a carpintería) e practicando uns hábitos básicos de cara á súa integración laboral.
Setembro 2000
En setembro do 2000, a asociación apostou pola apertura dun centro de día en Vigo que respondese ás necesidades da nova Lei 5/2000 de responsabilidade penal do menor, recurso encamiñado ao cumprimento de medidas xudiciais en medio aberto.
Febreiro 2003

En febreiro do 2003 ábrese en Roxos (Santiago de Compostela) -en convenio coa Consellería de Familia da Xunta de Galicia- un centro de internamento en réxime semiaberto para a execución de medidas xudiciais por parte de persoas menores de idade. En xuño do 2003, ao non poder alcanzar as cotas de calidade mínimas que esta asociación entende como indispensábeis e ao non poder a consellería ofrecer máis recursos, deixamos a dirección do centro.

Outubro 2004

En outubro do 2004 a asociación abre en Pontevedra un novo centro de día -ao amparo da Lei 5/2000 de responsabilidade penal do menor-, recurso encamiñado ao cumprimento de medidas xudiciais en medio aberto que atenda a cidade de Pontevedra e a zona norte da provincia.

Abril 2005
En abril do 2005 iníciase un proceso destinado á consecución da certificación de calidade ISO 9001 para o servizo de casas de familia, que se acada en abril do 2007. De forma progresiva, fóronse incorporando a este proceso todos os servizos e programas de ARELA. En 2009 todos os servizos e programas estaban xa certificados.
Novembro 2005
En novembro de 2005 ábrese en Santiago de Compostela o Programa de Adopcións Especiais buscámoste a ti, co claro obxectivo de buscar unha alternativa familiar a aqueles nenos e nenas que residen nos centros de menores de Galicia e que, polas súas características persoais –ser maiores de oito anos, pertencer a un grupo de irmáns, ter algunha discapacidade ou enfermidade, etc.- non ven cumprido o seu dereito a pertencer a unha familia. A partir de Decembro de 2008, este programa pasa a ser xestionado por outra entidade.
Xaneiro 2008
En Xaneiro de 2008 comeza a funcionar en Santiago de Compostela o primeiro centro do Servizo de Centros de Atención de Día Integral.
Finais 2009

A finais do ano 2009 ARELA pon en marcha o Programa de Prevención de Condutas Infractoras a través do que pretende achegar a Lei 5/2000 de Responsabilidade Penal dos menores aos seus destinatarios a través de charlas en Institutos e colexios de toda Galicia. A partir do 2012 o programa pasa a chamarse Ktorce-18 e desenvolvese xunto a Fundación Barrié. Dende o 2012 ata o 2019, pasaron polo programa máis de 35.000 participantes.

Novembro 2010
En novembro de 2010 ARELA pon en funcionamento un novo Centro de Atención de Día Integral en O Barco de Valdeorras, con capacidade para 10 nenos, nenas e adolescentes.
Xaneiro 2014

En 2014 ARELA incorpórase á EAPN-Galicia, Rede Galega contra a Pobreza, para sumar forzas na loitar contra a desigualdade e a prevención da exclusión social.

Xaneiro 2016

No 2016 ARELA ARELA empezou a coordinar as redes programa CaixaProinfancia das cidades de Vigo (barrio Rivera Atienza – Calvario) e Compostela (barrio de Fontiñas). 

Xaneiro 2017

No 2017 ARELA presenta o programa CONVIVE.COMigo ante a Consellería de Política Social e inicia nese ano o programa como unha experiencia piloto na provincia de A Coruña. Dende o 2020 estase a levar a cabo na provincia de Pontevedra.

Xaneiro 2018

No 2018 ARELA forma parte como entidade fundacional da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia.

Xaneiro 2020

No 2020 ARELA asina un convenio coa Fundación “La Caixa” para exercer como Entidade Coordinadora Territorial e colaborar na óptima implantación, implementación e arraigo do programa CaixaProinfancia en Galicia, Cantabria e Asturias.

Actualidade

Dende o 2022 estamos a coordinar xunto coa Fundación Meniños coa financiación da Xunta de Galicia 2 espazos de preservación familiar nas comarcas do Barbanza e na do Salnés