Descrición

Son pisos ou vivendas unifamiliares nas que conviven, en atención residencial, 8 nenos, nenas, adolescentes, mozos ou mozas con 7 ou 8 educadoras e educadores.

Son un fogar de paso mentres se traballa coas familias para superar as situacións que provocaron a saída do neno, nena, adolescente e/ou mozo, ou ben, se isto non é posible, se traballa para a consecución dun recurso familiar alternativo (acollemento ou adopción) ou vida autónoma.

Misión

O Servizo de Casas de Familia ten como misión a integración familiar e social dos nenos, nenas e adolescentes en desprotección familiar mediante unha intervención educativa, integral e individualizada; enmarcada nun clima acolledor, de afecto e respecto; traballando en rede cos axentes sociais implicados.

Hai dous elementos transversais que caracterizan este Servizo: por unha banda procúrase un ambiente acolledor, no que se respire un clima de afecto, respecto e normalidade; e por outra, trabállase dende o primeiro día para a integración de cada neno, nena ou adolescente en familia.

Destinatarios

Nenas, nenos e/ou adolescentes con idades comprendidas entre os 0 e os 18 anos que, a causa dunha situación de desamparo, estean baixo a tutela da Administración ou se asuma temporalmente a súa garda.

Veñen derivados polos profesionais Servizos de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica das xefaturas territoriais da Xunta de Galicia.

Excepcionalmente e previo acordo entre a persoa atendida e o correspondente Equipo Técnico do Menor, poderán continuar na Casa de Familia, dentro dun programa de desinstitucionalización, os mozos e mozas maiores de 18 anos que, con anterioridade á súa maioría de idade, estiveran xa a residir na mesma.

Fases de intervención

Para o desenvolvemento do Servizo de Casas de Familia lévanse a cabo as seguintes fases de intervención:

  • Admisión
  • Acollida e desenvolvemento do PEI.
  • Desenvolvemento e valoración do PEI
    • Actualización do PEI
  • Baixa

Ónde estamos?

O Servizo de Casas de Familia da cobertura ás 4 provincias galegas a través das seis Casas coas que conta a Asociación na actualidade e que se distribúen xeograficamente do seguinte xeito:

  • PONTEVEDRA: 2 Casas de Familia en Vigo.
  • A CORUÑA: 1 Casa de Familia en Santiago de Compostela.
  • LUGO: 1 Casa de Familia en Monforte de Lemos.
  • OURENSE: 1 Casa de Familia en Allariz e outra en O Barco de Valdeorras.

Financiación

Este servizo mantense a través de diferentes contratos coa Xunta de Galicia.