Aviso legal

ARELA ASOC en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:
– O seu denominación social é ARELA ASOC
– O seu NIF é G36846152
– O seu domicilio sitúase en Rúa Ernesto Lecuona 11, Baixo, 36205 Vigo (Pontevedra)
– O seu teléfono de contacto é 986212537
– Está inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia con en número 1998/127-1
– E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto arela@arela.org 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vigente en materia de protección de datos.
Quen é o Responsable do tratamento?
ARELA ASOC
CIF: G36846152
Dirección: Rúa Ernesto Lecuona 11, Baixo, 36205 Vigo (Pontevedra)
Correo electrónico: arela@arela.org

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:
1. Coa finalidade de gestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto/consultas da páxina web.
2. Gestionar os datos das persoas que deixan a súa currículum na Asociación a través do apartado correspondente para poder participar nos procesos de selección que organice a entidade.
3. Gestionar os datos de acódelas/empresas que realizan donativos a través da sección correspondente da web.
4.-Gestionar os datos das persoas que se inscriben para ser voluntarios da Asociación a través da páxina web.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?
Os seus datos serán conservados o tempo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo. En calquera caso, durante os prazos establecidos para cada unha das finalidades e que se atopan dispoñibles na sección correspondente ao clausulado, na nosa web.

Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?
A legitimación para o tratamento depende de cada unha das finalidades anteriormente expostas, sendo o consentimento, no caso solicitude de información a través da sección de contacto, ou a relación pre-contractual/contractual, no caso de solicitude de voluntariado, donativos e socios, así como o envío de currículums.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.
No caso de outorgar o seu consentimento, publicaranse as fotografías e videos na Web da entidade, a canle YouTube e as redes sociais.

Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?
Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?
– Acceso: dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo vanse a gardar, a orixe dos mesmos e si comunicáronse ou se van a comunicar a un terceiro.
– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.
Terá a posibilidade de retirar o consentimento.
Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde poderá ejercitar os seus dereitos?
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección (https://arela.org/aviso-legal.html ) Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sé electrónica: https://sedeagpd.gob.es

En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.