Os datos persoais vinculados a este páxina web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e

garantía dos dereitos dixitais e demais lexislación vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

ASOCIACION ARELA
NIF: G36846152
Dirección: Rúa Ernesto Lecuona, 11, Baixo, 36205, Vigo (Pontevedra) España
Correo electrónico: arela@arela.org

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais, cal é a base de lexitimación e durante canto tempo conservarémolos?

De acordo con as distintas seccións da nosa páxina web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

1. Xestionar e atender as solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxestións ou queixas que expón a través do apartado de contacto. Podemos tratar os seus datos porque temos un interese lexítimo en atenderlle e conservarémolos durante o tempo necesario para iso e/ou ata que nos solicite a súa supresión.

2. Xestionar as solicitudes alta como voluntario. Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación precontractual e conservarémolos durante o tempo necesario para tramitala.

3. Xestionar as doazóns que se realizan a través da páxina web (xestión da relación contractual, contable e fiscal). Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación contractual e unha obrigación legal establecida en Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e demais lexislación aplicable. Conservaremos os datos durante o prazo de prescrición das accións legais que se poidan derivar de conformidade con estas normas.

4. Xestionar os datos facilitados a través do formulario de currículos coa finalidade de poder xestionar a súa participación nos procesos de selección que poida organizar a Asociación nun futuro. Podemos tratar os seus datos porque nos deu o seu consentimento ao entregarnos o seu currículo.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

1. Os datos que facilite a través do apartado de contacto, do formulario de curriculums e do formulario de alta de voluntarios non se cederán a terceiros. Poderanse comunicar aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

2. Os datos que facilite a través do apartado de doazóns poderanse comunicar:

a) Á Administración Tributaria, os datos sexan necesarios co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais.

b) A entidades bancarias e entidades de xestión de pasarelas de pago, os datos necesarios para tramitar adecuadamente a súa doazón.

c) A compañías aseguradoras, Xulgados e Tribunais, os datos que sexan necesarios para a cobranza/abono de indemnizacións ou para a atención, o exercicio ou defensa de reclamacións.

d) Aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

Realizaranse transferencias dos seus datos a terceiros países?

Non se van a producir transferencias internacionais dos seus datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre si estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo vanse a gardar, a orixe dos mesmos e si comunicáronse ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que complétense os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a oporse, en determinadas circunstancias, a que realícese o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cesamento no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

Poderá exercitar os seus dereitos dirixíndose a Rúa Ernesto Lecuona, 11, Baixo, 36205, Vigo (Pontevedra) España ou enviando un correo electrónico a arela@arela.org. ASOCIACION ARELA, pon ao seu dispor modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden obterse na dirección ou a través do correo electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.agpd.es.

Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob . En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.