Servizo de Centros de Intervención Educativa en Medio Aberto (CIEMA)

Descrición

O Servizo de Centros de Intervención Educativa en Medio Aberto (CIEMA) teñen como obxectivo a reinserción social dos menores que cometeron algún delito, ofrecéndolles alternativas de futuro que eviten a reincidencia. Fundaméntase na Lei Penal 5/2000 de responsabilidade penal do menor. Intervén de maneira global nas causas de inadaptación, considerando o menor de forma integral e tentando o seu desenvolvemento no seu propio medio sociocultural, de xeito que a intervención alcance todos os ámbitos da súa vida: familia, amigos, escola, saúde, recursos comunitarios, traballo, formación…

O Servizo dos CIEMA pertence á área de intervención en medio aberto, abranguendo a execución de medidas xudiciais desde unha perspectiva educativa; ditas medidas son:

  • Liberdades Vixiadas;
  • Asistencia a un centro de día;
  • Tratamentos Ambulatorios;
  • Permanencias de Fin de Semana;
  • Prestacións en Beneficio da Comunidade;
  • Tarefas Socioeducativas.

Misión

Os CIEMA teñen como misión a execución de medidas xudiciais en réxime aberto para adolescentes e mozos en conflito social, baixo unha marcada vertente educativa e pretende alcanzar como obxectivos fundamentais a non reincidencia, a responsabilidade e a autonomía persoal, así como a promoción de pautas para un aprendizaxe significativo e contando coa cooperación de todos os axentes sociais e a familia.

Destinatarios

A lei 5/2000 aplícase ás persoas maiores de 14 anos e menores de 18 anos pola comisión de feitos tipificados como delitos ou faltas no Código Penal Vixente.

Menores ou mozos que residan na Provincia de Pontevedra e que veñan derivados polo Equipo de Medio Aberto da Delegación Provincial de Pontevedra da Consellería de Política Social.

Fases da intervención

Para o desenvolvemento do Servizo lévanse a cabo as seguintes fases de intervención:

¿Onde estamos?

ARELA conta na actualidade con un servizo de CIEMA, con un equipamento en Vigo e outro en Pontevedra.

Formas de colaborar con Arela

Colabora con nos

Colabora con Arela realizando unha donazón puntual, ou a través dunha contribución económica que axudará ao mantemento da nosa labor

Faite voluntario

Arela conta cun programa de voluntariado, destinado a que as persoas que o desexen poidan contribuir no desenvolvemento dos proxectos

Donación para empresas

¿Queres ser unha empresa solidaria?